පිටුව තෝරන්න

හොඳම සහකරු

වර්‍ගයේ-අඩු කරන්නන්ගේ තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ලෝක නායකයා

විද්යුත් තැපෑල

ලිපිනය

කාර්යාල: ටොන් ටක් පාර, සිංගප්පූරුව. 596290

ඇමතුම්

කාර්යාල: 0065-88662737

යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින්, සැපයුම්කරුවන් සහ අපනයනකරුවන් අතර ප්‍රමුඛයෙකු වශයෙන් අපි ගියර් අඩු කරන්නන් සහ වෙනත් බොහෝ කෘෂිකාර්මික කාර්මික නිෂ්පාදන ලබා දෙන්නෙමු. කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.